Säännöt

Päivitetty ja tarkastettu 17.11.2014

1§.

Seuran nimi on Lahden Uimaseura Ry ja sen kotipaikka on Lahti. Seura on perustettu 17.7.1916 ja sen tarkoituksena on:

1. edistää uintiurheilua innostamalla jäseniänsä ja muita henkilöitä, lähinnä lapsia ja nuoria, harrastamaan ja muuten toimimaan seuran yhteisten päämäärien hyväksi.

2. järjestää uintikilpailuja

3. lähettää edustajia koti- ja ulkomaiden vastaaviin kilpailuihin

4. järjestää toimintansa tueksi tempauksia ja juhlia sekä kaikilla hyväksyttävillä tavoilla hankkia varoja tarkoituksensa toteuttamiseksi, kuten vastaanottamalla lahjoja, testamentteja jne.

5. koettaa hankkia jäsenillensä alennuksia ja muita etuja urheiluvälineiden hankinnassa.

6. työskennellä yhteisöllisyyden lisäämiseksi jäseniensä keskuudessa.

7. Edistää yleistä fyysistä ja henkistä hyvinvointia

2§.

Seuran virallinen kieli on Suomi.

3§.

Seuran jäseneksi pääsee ilmoittautumalla mukaan toimintaan ja maksamalla toimintamaksun joka sisältää seuran vuosikokouksen vuosittain päättämän jäsenmaksun. Jäsenmaksun maksamisen jälkeen sitoudutaan noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Uudelle jäsenelle annetaan jäsenkortti tai vastaava ja hänen nimensä ja yhteystietonsa merkitään jäsenrekisteriin.

Kannattajajäseneksi pääsee suorittamalla vähintään sen summan, minkä vuosikokous kerrallaan määrää.

Kunniajäseneksi voi seura kutsua henkilöitä, jotka erikoisen ansiokkaasti ovat edistäneet ja tukeneet seuran toimintaa tai muuten toimineet uintiurheilun hyväksi. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta voidaan tehdä johtokunnan esityksestä yleisessä kokouksessa, jos sitä kannattaa 2/3 läsnä olevista jäsenistä.

Muu henkilö, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksensa yhdistykselle. Jäsenen hyväksymisestä päättää johtokunta.

Seuran jäsenmaksun on oltava maksettuna syyskuun loppuun mennessä.

4§.

Niiden etujen nauttimiseksi, joita seura voi jäsenilleen tarjota, vaaditaan jäsenkortin näyttämistä.

5§.

Jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä tai päätöksiä tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen kuluvan toimintakauden ajalta, voi johtokunta erottaa. Päätöksestä voi erotettu vedota yleiseen kokoukseen. Tällainen vetoaminen on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan, johtokunnalle jätettävällä kirjallisella valituksella, joka on sitten esitettävä yleiselle kokoukselle.

6§.

Vuosikokouksessa, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä, luetaan vuosi- ja tilikertomukset, päätetään johtokunnan vastuuvapaudesta, määrätään jäsenmaksun suuruus, käsitellään johtokunnan vuotta varten laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. Seuran puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vuorovuosina kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Lisäksi valitaan yksi tilintarkastaja sekä käsitellään mahdollisesti esiintyvät sääntöjen muutos- ja lisäysehdotukset, päätetään kokouksen koolle kutsumistavasta ja käsitellään ne mahdolliset muut kysymykset, jotka johtokunta on siirtänyt vuosikokouksen käsiteltäviksi.

7§.

Äänestyksissä, jotka koskevat muuta kuin kunniajäsenten vaalia, sääntöjen muutos ja lisäysehdotuksia tai seuran hajoittamista, ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö tai äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni. Kaikki äänestykset ovat avoimia, ellei joku vaadi suljettua lippuäänestystä toimitettavaksi. Jos vaaleissa kaksi henkilöä saa saman äänimäärän ratkaisee arpa.

Alle 15-vuotiaan varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva täysi-ikäinen perheenjäsen voidaan ottaa seuraan perhejäseneksi, jolla on tällöin äänioikeus. Yli 15-vuotias voi siirtää äänioikeutensa huoltajalleen. Tästä tulee ilmoittaa kokouksen läsnäolijoiden tarkastuksen yhteydessä.

Henkilövaaleissa jokaisella äänioikeutetulla on käytössään kolme (3) ääntä, joista jokainen tulee antaa eri henkilölle.

Kannatusjäsenellä on puhe, – mutta ei äänivaltaa.

8§.

Johtokunta, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu 6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä, valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Johtokunta toimii seuran edustajana ja päätösten toteuttajana, hoitaa juoksevia asioita, esittää asiat mikäli mahdollista alustettuna seuralle, valvoo, että seuran toimikunnat ja henkilöstö täyttävät heille määrätyt tehtävät sekä vastaa yhteisesti seuran rahavarainhoidosta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos vähintään neljä jäsentä on paikalla ja jos kutsu on kaikille lähetetty.

Johtokunnan jäsenen erotessa toimitetaan täytevaali lähinnä seuraavassa yleiskokouksessa sen johtokunnan kokouksen jälkeen, jossa asia on seuralle ilmoitettu.

9§.

Seuran virkailijan tehtävät ja velvollisuudet:

Toiminnanjohtaja vastaa:

  • seuratoiminnan organisoinnista ja kehittämisestä
  •  edustaa seuraa käytännön toiminnoissa
  •  toimii seuratyöntekijöiden esimiehenä ja määrittää heidän tehtävänsä

Seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja:

  • toimii johtokunnan puhemiehenä ja toiminnanjohtajan esimiehenä
  • laatii budjettiesityksen yhdessä toiminnanjohtajan kanssa
  • toimii johtokunnan kokousten koollekutsujana

10§.

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa seuran tilit, omaisuus ja hallinto, sekä esittää niistä kirjallinen lausunto vuosikokoukselle.

11§.

Tilivuosi lasketaan elokuun 1. päivästä heinäkuun 31. päivään.

12§.

Seuran nimen kirjoittavat seuran viralliset nimenkirjoittajat, jotka ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja, kukin yksin.

13§.

Seura kokoontuu johtokunnan kutsusta tai, jos vähintään yksi kymmenysosa jäsenistä kirjallisesti sitä johtokunnalta asian ilmoittaen vaatii. Kokouksista on annettava tieto jäsenistölle vähintään 7 päivää ennen kokouksen pitämistä. Kokouksen päätöksistä tai muista tiedonannoista ilmoitetaan samalla tavoin. Kokouksen päätöksiin saavat vain jäsenkortin omaavat henkilöt ottaa osaa.

14§.

Sääntöjen muutos- tai lisäysehdotukset on annettava johtokunnalle kirjallisesti ennen elokuun 1 päivää. Jos johtokunta yksimielisesti vastustaa tehtyä lisäys- tai muutosehdotusta, on se rauennut. Päinvastaisessa tapauksessa jätetään asia vuosikokouksen ja sitä seuraavan yleiskokouksen päätöksen varaan, jossa kummassakin kokouksessa esityksen on saatava ¾ läsnä olevien äänten enemmistöstä tullakseen hyväksytyksi ja jossa jälkimmäisessä ainoastaan äänestetään esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, jota vastoin muu keskustelu asiasta suoritetaan jo vuosikokouksessa.

15§.

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä

16§.

Päätös seuran toiminnan lopettamisesta voidaan tehdä kahdessa perättäisessä yleiskokouksessa sillä tavalla ja samalla enemmistöllä kuin edellisessä pykälässä mainitaan. Jos seura purkautuu ja lakkautetaan, sen omaisuus käytetään /ohjataan vesiliikunnan tukemiseen.


Menossa mukana