Säännöt

Päivitetty ja tarkastettu 25.1.2024

1§. Seuran nimi on Lahden Uimaseura ry ja sen kotipaikka on Lahti. Seura on perustettu 17.7.1916 ja sen tarkoituksena on:

1. edistää uintiurheilua innostamalla jäseniänsä ja muita henkilöitä, lähinnä lapsia ja nuoria, harrastamaan ja muuten toimimaan seuran yhteisten päämäärien hyväksi.
2. järjestää uintikilpailuja.
3. lähettää edustajia koti- ja ulkomaiden vastaaviin kilpailuihin.
4. järjestää toimintansa tueksi erilaisia tapahtumia ja kaikilla hyväksyttävillä tavoilla hankkia varoja tarkoituksensa toteuttamiseksi.
5. pyrkiä hankkimaan jäsenilleen alennuksia ja muita etuja erityisesti urheiluvälineiden hankinnassa.
6.työskennellä yhteisöllisyyden lisäämiseksi jäseniensä keskuudessa.
7. edistää yleistä fyysistä ja henkistä hyvinvointia

2§. Seuran virallinen kieli on Suomi.

3§. Seuran jäseneksi pääsee ilmoittautumalla mukaan toimintaan ja maksamalla toimintamaksun, joka sisältää seuran vuosikokouksen vuosittain päättämän jäsenmaksun. Jäsenmaksun maksamisen jälkeen sitoudutaan noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Uuden jäsenen nimi ja yhteystiedot merkitään jäsenrekisteriin. Jäseneksi voi hakea myös henkilöt, jotka eivät ole seuran ryhmätoiminnassa mukana, eivätkä maksa toimintamaksua. Näissä tapauksissa vapaamuotoiset hakemukset lähetetään seuran hallitukselle, joka päättää jäsenen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Kannattajajäseneksi pääsee suorittamalla vähintään sen summan, minkä vuosikokous kerrallaan määrää.

Kunniajäseneksi voi seura kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet ja tukeneet seuran toimintaa tai muuten toimineet uintiurheilun hyväksi. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta voidaan tehdä hallituksen esityksestä yleisessä kokouksessa, jos sitä kannattaa 2/3 läsnä olevista jäsenistä.

Seuran jäsenmaksu maksetaan seuran lähettämän toimintamaksun yhteydessä.

4§. Niiden etujen nauttimiseksi, joita seura voi jäsenilleen tarjota, voidaan vaatia jäsenkortin näyttämistä. Näissä tapauksissa seuran toimisto antaa ohjeet jäsenkortin lataamiseen.

5§. Jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä tai päätöksiä, tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen kuluvan toimintakauden ajalta, voi hallitus erottaa. Päätöksestä voi erotettu vedota vuosikokoukseen tai tarpeen mukaan järjestettävään ylimääräiseen yleiskokoukseen. Tällainen vetoaminen on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hallitukselle jätettävällä kirjallisella valituksella, joka on sitten esitettävä yleiselle kokoukselle.

6§. Vuosikokouksessa, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä, käsitellään vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely, määrätään jäsenmaksun suuruus, käsitellään tulo- ja menoarvio sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistaminen, päätetään hallituksen vastuuvapaudesta ja käsitellään hallituksen tulevaa vuotta varten laatima toimintasuunnitelma. Seuran puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2)vuodeksi kerrallaan ja vuorovuosina kaksi tai kolme (2 / 3) varsinaista jäsentä. Hallituksen koko on 5-8 jäsentä.

Lisäksi valitaan yksi tilintarkastaja sekä käsitellään mahdollisesti esiintyvät sääntöjen muutos- ja lisäysehdotukset, päätetään kokouksen koolle kutsumistavasta ja käsitellään ne mahdolliset muut kysymykset, jotka hallitus on siirtänyt vuosikokouksen käsiteltäviksi.

7§. Äänestyksissä, jotka koskevat vuosi- tai yleiskokouksessa muuta kuin kunniajäsenten vaalia, sääntöjen muutos- ja lisäysehdotuksia tai seuran lakkauttamista, ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö tai äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni. Kaikki äänestykset ovat avoimia, ellei joku vaadi suljettua lippuäänestystä toimitettavaksi. Poikkeuksena tästä on henkilövaali, joka suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Jos vaaleissa kaksi henkilöä saa saman äänimäärän, ratkaisee arpa.

Alaikäisen varsinaisen jäsenen huoltaja voi toimia hänen asiamiehenään. Tällöin täysiikäinen huoltaja voi edustaa häntä yleiskokouksessa ja huoltajalla on tällöin äänioikeus.

Henkilövaaleissa jokaisella äänioikeutetulla on käytössään kolme (3) ääntä, joista jokainen
tulee antaa eri henkilölle.

Kannatusjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänivaltaa.

8§. Hallitus, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä, valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Jos toiminnanjohtaja on estynyt osallistumaan kokoukseen, valitaan
sihteeri paikalla olevista hallituksen jäsenistä.

Hallituksen tehtäviä ovat erityisesti:

 • kutsua koolle seuran kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja vastata päätösten toimeenpanosta
 • vastata seuran johtamisesta ja kehittämisestä sekä edunvalvonnasta
 • vastata seuran strategiasta
 • vastata seuran talouden ja toiminnan suunnittelusta
 • toimia seuran edustajana
 • valvoa, että seuran toimikunnat ja henkilöstö täyttävät heille määrätyt tehtävät
 • vastata seuran varojen ja talouden hoidosta sekä mahdollisen taloudellisen tuen jakamisesta jäsenille
 • päättää seuran omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
 • vastata urheilujärjestöjen ja lajiliittojen, joiden jäsenenä yhdistys on, yhdistykselle asettamien sääntöjen ja vaatimusten noudattamisesta
 • valita ja erottaa seuran toiminnanjohtaja sekä määritellä hänen tehtävänsä ja päättää työsuhteen ehdoista
  ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos vähintään puolet sen
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä kokouksessa.

Hallituksen jäsenen erotessa toimitetaan täytevaali lähinnä seuraavassa yleiskokouksessa
sen hallituksen kokouksen jälkeen, jossa asia on seuralle ilmoitettu.

9§. Seuran keskeisten vastuuhenkilöiden tehtävät ja velvollisuudet:

Toiminnanjohtaja vastaa:

 • seuratoiminnan organisoinnista ja kehittämisestä
 • seuratyöntekijöiden esihenkilötyöstä ja työnjohdosta kokonaisuutena
 • seuran edustamisesta käytännön toiminnoissa

Seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja:

 • toimii hallituksen puheenjohtajana ja toiminnanjohtajan esihenkilönä
 • vastaa, että hallitus suorittaa sille määrätyt tehtävät
 • toimii hallituksen kokousten koollekutsujana

10§. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa seuran tilit, omaisuus ja hallinto, sekä esittää niistä kirjallinen lausunto vuosikokoukselle.

11§. Tilivuosi lasketaan elokuun 1 päivästä heinäkuun 31 päivään.

12§. Seuran nimen kirjoittavat seuran viralliset nimenkirjoittajat, jotka ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja, kukin yksin.

13§. Seura kokoontuu hallituksen kutsusta tai, jos vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti sitä hallitukselta asian ilmoittaen vaatii. Kokouksista on annettava tieto jäsenistölle vähintään 7 päivää ennen kokouksen pitämistä ilmoittamalla siitä seuran verkkosivuilla. Kokouksen päätöksistä tai muista tiedonannoista ilmoitetaan samalla
tavoin. Kokouksessa päätösvaltaisia ovat ainoastaan seuran varsinaiset jäsenet.

14§. Sääntöjen muutos- tai lisäysehdotukset on annettava hallitukselle kirjallisesti ennen elokuun 1. päivää. Jos hallitus yksimielisesti vastustaa tehtyä lisäys- tai muutosehdotusta, on se rauennut. Päinvastaisessa tapauksessa jätetään asia vuosikokouksen ja sitä seuraavan yleiskokouksen päätöksen varaan, jossa kummassakin kokouksessa esityksen on saatava
vähintään 3/4 läsnä olevien äänten enemmistöstä tullakseen hyväksytyksi ja joista jälkimmäisessä ainoastaan äänestetään esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

15§. Päätös seuran toiminnan lopettamisesta voidaan tehdä kahdessa perättäisessä yleiskokouksessa, sillä tavalla ja samalla enemmistöllä kuin edellisessä pykälässä mainitaan. Jos seura purkautuu ja lakkautetaan, senomaisuus käytetään/ohjataan vesiliikunnan tukemiseen.


Menossa mukana
LaUS tukiverkosto